top of page

Privatumo taisyklės

Bendra informacija

Vita Lemežienė  (toliau – Duomenų valdytojas) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis su šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT). PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą, kai pasiekiate mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepriklausomai nuo naudojamo įrenginio (kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės, televizoriaus ir kt.).

 

Išsami informacija apie duomenų valdytoją:

Vita Lemežienė
Telefonas: +370 61827548
paštu: stepa.jewellery@gmail.com

Priežiūros institucijos: Duomenys apie duomenų valdytoją renkami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale.

Labai svarbu atidžiai perskaityti TOS, nes kiekvieną kartą lankydamasis Duomenų valdytojui priklausančiose interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose sutinkate su šiose TOS aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nesilankykite mūsų svetainėse/socialinės žiniasklaidos paskyrose, nesinaudokite mūsų turiniu ir (arba) paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo interneto svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes imamės visų pagrįstų techninių ir administracinių priemonių, kad apsaugotume duomenis, kuriuos renkame apie mūsų svetainių ir socialinės žiniasklaidos paskyrų lankytojus, nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pakeitimo.

Duomenų valdytojo darbuotojai yra įpareigoti raštu neatskleisti ir neplatinti tretiesiems asmenims darbo vietoje gautos informacijos, įskaitant informaciją apie svetainės lankytojus.

Asmenys, jaunesni nei 16 metų, negali pateikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per mūsų svetainę (-es) ir socialinės žiniasklaidos paskyras. Jei esate jaunesnis nei 16 metų asmuo, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais, turite gauti savo tėvų ar kito teisėto globėjo sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją apie jus renkame? Kaip naudojame jūsų informaciją?

Mes renkame informaciją, kurią pateikiate tiesiogiai

Mūsų svetainė ir socialinės žiniasklaidos paskyros leidžia teikti informaciją tiesiogiai mums. Pavyzdžiui, www.stepa.lt svetainėje prašome pateikti tam tikrą informaciją apie save (el. pašto adresą), jei norite gauti mūsų naujienas. Galite pasirinkti nepateikti mums šios informacijos, tačiau tokiu atveju jums gali būti neleidžiama prenumeruoti mūsų naujienlaiškio.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Jūsų informaciją atskleisime šiems subjektams: kitoms šalims, kai to reikalauja teisės aktai arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kuriais galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims: siekdami laikytis įstatymų arba reaguodami į privalomą teisinį procesą (pvz., teisėto orderio, kratos orderio ar kito teismo nurodymo gavimas); patvirtinti mūsų veiksmų teisėtumą; apsaugoti Duomenų valdytoją; kitu atveju su jūsų sutikimu arba jūsų teisėtu prašymu.​

Atvejai, kuriais perduosime informaciją:

Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu.​

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įgyvendinome pagrįstas ir tinkamas fizines, organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame teikdami turinį/paslaugas. Tačiau atminkite, kad nors ir imamės pagrįstų veiksmų, kad apsaugotume jūsų informaciją, nė viena svetainė, internetinė operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi vykdant Duomenų valdytojo veiklą, turi šias teises:

​· žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

· susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie tvarkomi (teisė susipažinti);

· reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė į taisymą);

· sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);

· reikalauti, kad Asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą dėl vienos iš teisėtų priežasčių (teisė į apribojimą);

· teisę perduoti duomenis (teisė perduoti);

· teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys arba bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nepažeidžiant duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimą iki sutikimo atšaukimo.

 

Duomenų valdytojas negali sudaryti duomenų subjektui kitų sąlygų aukščiau išvardintoms teisėms įgyvendinti, kai įstatymų numatytais atvejais būtina užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir atskleidimą, kaip taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsauga.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo svetainėje (-ėse) arba socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklamjuosčių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už trečiųjų šalių surinktos informacijos saugumą ir privatumą. Turėtumėte būti atsargūs ir perskaityti naudojamų trečiųjų šalių svetainių ir paslaugų privatumo politiką.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių PT neatitikimą, saugumo spragą mūsų svetainėse ar turite kitų klausimų, susisiekite su mumis vienu iš jums patogių būdų:

Vita Lemežienė

Telefonas: +370 61827548

paštu: stepa.jewellery@gmail.com

Skundų pateikimas

Taip pat informuojame, kad skundus dėl asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimo galite teikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija:

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faksas (8 5) 261 9494

paštas el.paštas ada@ada.lt

Baigiamosios nuostatos

Šie PT yra peržiūrimi bent kartą per dvejus metus. Kai atnaujinsime PT, pranešime apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje (-ėse) arba socialinės žiniasklaidos paskyrose. Jei pasieksite arba naudosite mūsų turinį ir (arba) paslaugas po tokio pranešimo paskelbimo, manysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. 

bottom of page